JN Električne energije

Javni poziv
Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJ
Adresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Dobra
Naziv predmeta nabavke: električna energija
Glavna CPV oznaka: 09310000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Teritorija opštine Кrupanj
Кriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora:
u mesecima: 12
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 11.3.2024. 12:10:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 11.3.2024. 12:10:00

Proverite takođe

Finansijski izveštaji

Finansijski-izvestaj-IIIDownload Finansijski-izvestaj-VIDownload Finansijski-izvestaj-IXDownload Finansijski-izvestaj-XIIDownload Bilans-stanja-2022.godinaDownload Bilans-uspeha-2022.godinaDownload Napomene-uz-finansijske-izvestaje-za-2022.godinuDownload Posebni-podaci-za-redovan-fin.izverstaj-2022.godinaDownload Potvrda-o-javnom-objavljivanju-2022.godinaDownload Statisticki-izvestaj-za-2022.godinuDownload Finasijski-izvestaj-I-2023Download