Javni poziv za nabavku električne energije

Javni poziv
Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJ
Adresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Dobra
Naziv predmeta nabavke: električna energija
Glavna CPV oznaka: 09310000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Sva merna mesta javne rasvete na teritoriji opštine Кrupanj
Кriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora:
u mesecima: 12
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 20.3.2023. 12:10:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 20.3.2023. 12:10:00
Mesto: Кancelarija broj 1 JP “Put” Кrupanj

Proverite takođe

Javna nabavka kamenog agregata

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. …