SLUŽBA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I ZELENILA

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I ZELENILA obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata i šut, sakupljanje i deponovanje komunalnog i drugog otpada na komunalnu deponiju i sl.), uređivanje i održavanje parkova, javnih i zelenih površina, drvoreda, uređenih rečnih korita, usluge iznošenja i deponovanja kućnog smeća i raznog otpada na deponiju, ovo i za potrebe trećih lica, po posebnoj narudžbi (iz trgovinskih, ugostiteljskih i drugih radnji i preduzeća), košenje i kupljenje trave, održavanje drvoreda, sađenje i održavanje cveća i drugog rastinja), drugi poslovi koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ove Službe.

Proverite takođe

Služba za informacije od javnog znacaja

Odgovorno lice : Snežana LazarevićKontakt mail :jpputkrupanj@mts.rsBroj telefona: 066/8310138 Odluka-o-odredjivanju-lica-za-slobodan-pristup-informacijama-od-javnog-znacaja