Javna nabavka kamenog agregata

Javni poziv
Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJ
Adresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Dobra
Naziv predmeta nabavke: kameni agregat
Glavna CPV oznaka: 14210000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Teritorija opštine Кrupanj
Кriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti
Trajanje ugovora:
u mesecima: 12
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 8.3.2024. 11:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 8.3.2024. 11:00:00

Proverite takođe

Javni poziv za nabavku nafte i naftnih derivata

Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, …