ORGANIZACIONA STRUКTURA PREDUZEĆA

Javno preduzeće „Put “Кrupanj posluje kao jedinstvena celina. Aktom Direktora Javnog preduzeća uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija obavljanja poslova kroz organizacione jedinice i službe.

Vesna Obradović – Direktor,imenovana rešenjem SO Кrupanj br.02-27/2019,od 01.11.2019.godine

NADZORNI ODBOR

Aleksandar Zarić – Predsednik nadzornog odbora
Marijana Grujičić – Član nadzornog odbora,
Biljana Mijatović – Član nadzornog odbora,

Proverite takođe

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA JP “PUT”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzećaplana i …