Javna nabavka nafte i naftnih derivata

Javni poziv
Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT KRUPANJ
Adresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, KRUPANJ, 15314
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Dobra
Naziv predmeta nabavke: nafta i naftni derivati
Glavna CPV oznaka: 09130000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: prodajno mesto
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora:
u mesecima: 12
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 7.4.2021. 13:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 7.4.2021. 13:00:00

Proverite takođe

Javna nabavka kamenog agregata

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. …